“Mieszkania dla rozwoju”. Nabór uzupełniający

Od 15.042024 r. do 30.05.2024 r. trwa nabór uzupełniający w programie „Mieszkania dla rozwoju”. Pozostało jeszcze 17 mieszkań dwupokojowych i 5 mieszkań jednopokojowych. Obrazowo można powiedzieć, że to połowa czwartego budynku.

 

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA NABORU WNIOSKÓW  O ZAWARCIE UMOWY NAJMU MIESZKANIA NA PODSTAWIE UCHWAŁY  NR XLII/612/21 RADY MIASTA KOŁOBRZEG Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2021 R.:

 1. Warunkiem ubiegania się o zawarcie umowy najmu mieszkania jest:
  1. Złożenie w terminie wniosku o zawarcie umowy najmu,
  2. Zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg,
  3. udokumentowany dochód w wysokości minimum 150% (2382,60zł) najniższej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy na osobę – w przypadku rodziny wieloosobowej, oraz 210 % (3335,72zł) najniższej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy na osobę – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, udokumentowany dochód nie przekracza 270% (4932,10 zł) najniższej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy na osobę – w przypadku rodziny wieloosobowej, oraz 380 % (6941,48) najniższej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy na osobę – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego.
 2. Druk wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego należy wypełnić i wysłać wyłącznie w generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej witkowice.kolobrzeg.eu
 3. Osoba ubiegająca się o najem zobowiązana jest dostarczyć w terminie najpóźniej 30 dni od zakończenia naboru wniosków:
  1. potwierdzenie wnioskodawcy/osoby zgłoszonej do wspólnego zamieszkania o rozliczaniu się z podatku dochodowego w Kołobrzegu ze wskazaniem Gminy Miasto Kołobrzeg, jako miejsca swojego zamieszkania;
  2. oświadczenie wnioskodawcy/osoby zgłoszonej do wspólnego zamieszkania o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego;
  3. zaświadczenie o wysokości dochodów za 12 ostatnich miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu, osiąganych przez wnioskodawcę/osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania/ lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętych dochodów przez wnioskodawcę/osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku;
  4. oświadczenie wnioskodawcy o liczbie, wieku i stopniu pokrewieństwa względem wnioskodawcy osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania;
  5. orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności wnioskodawcy/osoby zgłoszonej do wspólnego zamieszkania;
  6. w przypadku skorzystania z kryterium pierwszeństwa określonego w § 3 ust.1 pkt 6 Uchwały-kopie książeczki mieszkaniowej wystawionej do dnia 23 października 1990r.;
  7. pełnomocnictwo dla gminy do występowania i uzyskiwania informacji o wnioskodawcy/osobie zgłoszonej do wspólnego zamieszkania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
 4. Wniosek o zawarcie umowy najmu złożony po terminie wskazanym w ogłoszeniu lub bez wymaganych dokumentów i oświadczeń nie podlega rozpatrzeniu.
 5. Druki niezbędne do weryfikacji formalnej wniosku dostępne będą do pobrania ze strony internetowej Gminy Miasto Kołobrzeg.
 6. Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu może złożyć tylko jeden wniosek o najem.
 7. Prezydent Miasta powoła zarządzeniem zespół, który dokona weryfikacji formalnej złożonych wniosków. W skład zespołu wejdą przedstawiciele Rady Miasta.
 8. Weryfikacji formalnej podlegają wszystkie osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego. Wnioski o zawarcie umowy najmu będą podlegać ocenie punktowej zgodnie z kryteriami pierwszeństwa.
 9. Po przeprowadzeniu oceny punktowej wniosków o zawarcie umowy najmu zostanie sporządzona lista wniosków uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów, obejmująca imiona i nazwiska najemców, zwana “listą najemców”. W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności wpisu na listę najemców decyduje kolejność wpływu wniosku. Lista zostanie przedłożona Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia.
 10. Po zatwierdzeniu lista podlega publikacji w BIP.
 11. Wnioskodawcy nie ujęci na “liście najemców” mają prawo złożyć odwołanie w ciągu 14 dni od daty publikacji listy.
 12. Odwołania rozpatrywane są przez zespół opisany w ust. 9 i zatwierdzane przez Prezydenta Miasta w terminie miesiąca od złożenia odwołania.

Foto: UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments