Budżet na rok 2019 przyjęty

W czwartek 20 grudnia 2018 roku na II Sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu w Centrum Kształcenia Praktycznego radni przyjęli uchwałę budżetową na rok 2019.

Co roku Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu, opracowany przy pomocy jednostek organizacyjnych, projekt budżetu na kolejny rok budżetowy. W projekcie ujęte są dochody i wydatki.

Dochody zaplanowane są w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w podziale na bieżące i majątkowe. Wydatki zaplanowane są na realizację zadań w podziale na bieżące i majątkowe. Ponadto planuje się i dochody i wydatki na lata przyszłe w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Budżet powiatu musi być zbilansowany:

DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY

Planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe, niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki.

Projekt uchwały budżetowej przedstawił Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski. W swoim wystąpieniu wskazywał, że dochody powiatu rosną zbyt wolno, natomiast wydatki niewspółmiernie szybko, mając na myśli wydatki obligatoryjne, które powiat musi realizować, a ich zakres z roku na rok się rozszerza.

Dochody i wydatki w roku 2019
Dochody budżetu – 101 318 174 zł
w tym – dochody majątkowe – 3 849 195 zł.

W roku 2019 planujemy dochody z tytułu sprzedaży mienia w wysokości 311 000 zł (działki w Gościnie, sprzedaż drewna).

Główne źródła dochodów:

subwencje – 45% dochodów,
dotacje – 15%,
udziały PIT, CIT – 22%,
dochody własne – 18%.
Dochody ogółem planowane na 2019 rok będą wyższe w stosunku do planowanych na rok 2018 o 4,3 %, przede wszystkim z tytułu subwencji ogólnej oraz udziału w podatku PIT-4.

Środki zewnętrzne na inwestycje planowane są w wysokości ponad 3 538 000 złotych, z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

Dochody tzw. “znaczone” – stanowią aż 59%, pozostałe 41% to dochody własne, w tym 18% – wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.

Wydatki powiatu na 2019 rok zaplanowano na łączną kwotę 98 593 174 zł.
Podział wydatków:

inwestycje – 5%,
wynagrodzenia i pochodne – 60%,
dotacje dla jednostek – 11%,
pozostałe wydatki bieżące – 24% .
Podział wydatków według zadań:

oświata – 51%,
sfera społeczna – 21%,
Starostwo (dotacje dla jednostek, rezerwy, gospodarka mieszkaniowa, geodezja, Rada Powiatu, odsetki od kredytów, ochrona środowiska) – 13%,
drogownictwo – 9%,
inspekcje, straże – 5%,
kultura fizyczna – 1%
Plan wydatków na rok 2019 jest wyższy od planu roku 2018 o 4,3%, jednak w roku 2019 wyższe są wydatki na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu o 1% oraz wydatki związane z udzielaniem dotacji także o 1%.

W najbliższych latach realizacja inwestycji w głównej mierze zależeć będzie od prowadzonej polityki racjonalizacji wydatków bieżących, co sprzyja gromadzeniu wyższych środków własnych na inwestycje.

Najkorzystniejszą sytuacją dla każdego samorządu jest zasada angażowania środków na inwestycje – nie tylko z dochodów majątkowych, ale także z dochodów bieżących. W przypadku naszego powiatu w kolejnych dwóch latach zasada ta będzie trudna do zrealizowania, ponieważ stoimy na stanowisku utrzymania sieci szkół na poziomie obecnym i mimo spadku ilości uczniów (a za tym mniejszej subwencji) nie planujemy likwidacji jednej z nich. Musimy więc budżety jednostek oświatowych zasilać dochodami powiatu. W roku 2019 będzie to kwota 2 800 000 zł. Nie mniej inwestycje będą realizowane, ale głównie te, na które otrzymamy dofinansowanie zewnętrzne.

Przy tak skonstruowanym budżecie, gdzie 59% dochodów to środki „znaczone”, przewiduje się, że rok budżetowy zakończy się wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 2 725 000 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Znaczne wydatki bieżące finansowane są z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zadaniami finansowanymi z tego źródła dochodów są m.in.: cała sfera pieczy rodzinnej (Domy Dziecka, rodziny zastępcze), których plan na 2019 wynosi – ponad 5 869 000 zł, (w tym finansowanie z budżetu Wojewody na program 500+ 667 000 zł i 1 016 000 zł z gmin). Można też wymienić wiele innych, np. wspomaganie jednostek oświatowych o 2 800 000 zł, utrzymanie Muzeum Oręża Polskiego (powiat nie otrzymuje żadnych zewnętrznych środków) czy wspieranie instytucji pożytku publicznego, które realizują zadania własne powiatu w kwocie 775 214 zł.

Budżet na 2019 rok jest podstawowym dokumentem, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej powiatu. Jest to dokument obejmujący rok budżetowy, ale jednocześnie stanowi fragment planu osiągania celów, których pełna realizacja przewidziana jest na kilka kolejnych lat.

Budżet został przyjęty przez radnych w głosowaniu: 14 głosów za oraz 5 wstrzymujących się.

Foto. Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments