Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, iż do dnia 31 stycznia 2021 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2020 i dokonać opłaty I raty lub całości opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2021 r. Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie skutkuje koniecznością zapłaty opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty. Niedopełnienie obowiązku zapłaty opłaty lub raty opłaty powiększonej o opłatę dodatkową w wysokości 30 % opłaty skutkuje wygaśnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

 

Obecnie nie wprowadzono ulg w zakresie obowiązku dokonania opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zarówno co do wysokości opłaty jak i terminu jej uiszczenia. Zasady obliczania, uiszczenia opłat oraz skutki niedochowania terminu uiszczenia opłaty uregulowane zostały w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz.2277 ze zm.).

W obecnej sytuacji epidemicznej złożenie oświadczenia i dokonanie opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu można załatwić bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie.

Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2020 r. można złożyć w jeden z następujących sposobów:

  • za pośrednictwem poczty – można wysłać wypełniony i podpisany egzemplarz oświadczenia listem poleconym na adres: Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, liczy się data stempla pocztowego;
  • poprzez wrzucenie wypełnionego i podpisanego egzemplarza oświadczenia do urny (skrzynki nadawczej) stojącej w Biurze Podawczym ul. Ratuszowa 12 lub przy wejściu do Urzędu od strony ul. Ratuszowa 13 ;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego – bezpośredni link
  • drogą mailową, poprzez wysłanie zeskanowanego oświadczenia na adres: p.michlewicz@um.kolobrzeg.pl – w takiej sytuacji, proszę pamiętać o konieczności dostarczenia do Urzędu również oryginału oświadczenia – pocztą lub poprzez wrzucenie do urny;
  • osobiście w pokoju nr 13, po uprzednim umówieniu telefonicznym wizyty pod numerami telefonu: 94 35 51 587, 603 605 579.

Wielkość opłaty można policzyć korzystając z kalkulatora opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dostępnego na stronie: https://eurzad.szczecin.pl/chapter_51132.asp

Proszę pamiętać, że w 2021 roku 30 i 31 stycznia to dni wolne od pracy. Dlatego prosimy, aby nie odkładać złożenia oświadczenia na ostatnią chwilę. Proszę również pamiętać, że po wyliczeniu opłaty np. za pomocą kalkulatora urzędowego można od razu wpłacić wyliczoną opłatę na konto. Przy obliczaniu opłaty proszę zwracać uwagę na końcowy termin ważności posiadanych zezwoleń. Jeśli termin ważności zezwolenia upływa w 2021 r. to opłaty dokonujemy jednorazowo w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Natomiast jeśli zezwolenie nie traci ważności w 2021 r., czyli termin ważności zezwolenia obejmuje rok 2022 lub kolejne, wówczas opłatę można uiścić jednorazowo do 31 stycznia, lub w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września.
WAŻNE INFORMACJE:
Druk WOM38 – OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK POPRZEDNI oświadczenia WOM 38 można znaleźć na stronie: http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=78

Numer konta, na które należy dokonać wpłaty:
Gmina Miasto Kołobrzeg
PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin nr 22 1020 2791 0000 7402 0228 1541
Oświadczenie powinno być podpisane czytelnie przez przedsiębiorcę lub umocowanego pełnomocnika.
W tytule przelewu proszę wskazać za jaki rodzaj zezwolenia uiszczają Państwo opłatę tj.
A – napoje o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa
B – napoje o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa
C – napoje powyżej 18% zawartości alkoholu
Jeżeli opłacają Państwo zezwolenia za CAŁY rok lub do końca jego ważności, w tytule przelewu proszę wpisać:
Zezwolenie/a (A,B,C) konto nr (nr konta księgowego) za rok 2021
Jeżeli opłacają Państwo zezwolenia w ratach, w tytule wpłaty proszę wpisać:
Zezwolenie/a (A,B,C) konto nr (nr konta księgowego) rata I za 2021 rok
Potwierdzenie wpłaty proszę wysłać na p.michlewicz@um.kolobrzeg.pl, jeżeli mają Państwo pytania, można dzwonić pod nr telefonów: 94 35 51 587 lub 603 605 579.

 

 

Źródło.: UM KołobrzegKomentarze

avatar