Budżet województwa uchwalony! Podzielono ponad miliard złotych [FOTO]

Władze samorządu województwa przygotowały projekt budżetu regionu na 2020 rok. Jaki jest tegoroczny plan wydatków i dochodów? Jego szczegóły zaprezentowano podczas sesji zachodniopomorskiego sejmiku, która odbyła się w czwartek, 19 grudnia 2019 roku. Spośród obecnych 26 radnych za przyjęciem dokumentu głosowało 19, przeciw było 7.

Po stronie dochodów województwa zapisano kwotę 930 mln zł, a stronie wydatków ponad 1 mld zł.

– To pierwszy budżet po uchwaleniu nowej strategii rozwoju województwa. Buduje on wyznaczone w dokumencie najistotniejsze cele, jakie przed sobą postawiliśmy. Wszystko po to, by region mógł się dalej rozwijać- podkreślił zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

Podstawowym źródłem dochodów budżetu będą dotacje i płatności z UE (344,3 mln zł), udział w podatkach budżetu państwa (219,7 mln zł) oraz część oświatowa i wyrównawcza subwencji (159,7 mln zł). „Janosikowe” wraz ze środkami z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w łącznej wysokości 67,8 mln zł przyjęto na poziomie wskazanym w zawiadomieniu Ministerstwa Finansów.

Wydatki majątkowe stanowią 46,5% wydatków budżetu ogółem. Dominują w nich projekty inwestycyjne stanowiące 86,8% i ujęte w wieloletniej prognozie finansowej samorządu województwa. Najbardziej aktywnym obszarem inwestycyjnym będzie infrastruktura transportowa, w ramach której sfinansowana zostanie przebudowa i poprawa stanu technicznego dróg wojewódzkich (202,4 mln zł) oraz budowa sieci tras rowerowych (55,2 mln zł). Ponadto istotnymi zadaniami będą te wykorzystujące eurofundusze w ramach RPO WZ 2014-2020. Należy do nich m.in. rozbudowa i modernizacja Teatru Polskiego (28,6 mln zł), powstanie Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (wraz z wydatkami bieżącymi 18,4 mln zł), kontynuacja usługi zachodniopomorskiego E-Zdrowia (28,7 mln zł), konsolidacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego (48,9 mln zł), budowa Morskiego Centrum Nauki (19,9 mln zł), wsparcie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie (10 mln zł).

 

 

Główną pozycją wydatków budżetu województwa w roku 2020 – zgodnie z tendencją wieloletnią – będzie transport i infrastruktura wraz z konsolidacją. To prawie 49,1% uchwalonego budżetu i kwota 498,8 mln zł, z czego przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich stanowi ponad 253,1 mln zł, a dotacja dla Przewozów Regionalnych na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych wyniesie 93 mln zł. Na kulturę, sport i turystykę przeznaczonych zostanie 181,8 mln (17,9%), administrację oraz bezpieczeństwo publiczne 68,3 mln zł (6,7 %), wdrażanie, zarządzanie i promocję RPO WZ 2014-2020 47,6 mln zł (4,7%). Działania związane z ochroną zdrowia, wojewódzkimi programami polityki społecznej, w tym pomocą społeczną i rodziną określono w budżecie na poziomie 86,6 mln zł (8,5%), a z polityką rynku pracy i rozwojem przedsiębiorczości w kwocie 23,7 mln zł (2,3%). Zadania z zakresu rolnictwa, rybactwa i ochrony środowiska zaplanowane zostały na poziomie 29,2 mln zł (2,9 %), natomiast wydatki na edukację, opiekę wychowawczą oraz naukę w kwocie 22,6 mln zł (2,2%).

Bilansowo budżet województwa na rok 2020 zamknie się deficytem 86,4 mln zł (9,3% dochodów ogółem). Planuje się, iż zostanie on pokryty głównie środkami pochodzącymi z kredytu z EBI. Nadwyżka operacyjna w uchwalonym na 2020 rok budżecie, stanowiąca jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej j.s.t, zaplanowana została na poziomie blisko 123 mln zł, co pozwoli obsłużyć roczne zobowiązania Województwa. Planuje się, iż stan zobowiązań na koniec 2020 roku zamknie się kwotą niespełna 310,1 mln zł, stanowiącą 33,3% dochodów budżetu planowanych na przyszły rok.

Głosowanie nad tegorocznym planem finansowym Województwa Zachodniopomorskiego było najważniejszym punktem obrad dwunastej w kadencji 2018-2023 sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Fot. WZP

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments