Zmiana stawek – informacja Wójt Gminy Ustronie Morskie

Drodzy Mieszkańcy, niestety, po raz kolejny jestem zmuszona przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rosnące koszty utrzymania systemu, wzrost mas odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców jak i wymagania stawiane przez Unię Europejską i prawo krajowe, spowodowały, że utrzymanie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie z 2019 roku nie jest dłużej możliwe.

 

 

Podwyżka opłaty za odpady związana jest ze wzrostem kosztów utrzymania systemu. Po raz kolejny przeanalizowałam cały system gospodarowania odpadami komunalnymi. Obecny system przy stawce 4 zł za 1 m3 zużytej wody nie bilansuje się. Dlatego też wysokość ponoszonych przez mieszkańców opłat powinna być ustalona na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu. Ustawodawca zakazał jednocześnie wykorzystywania tych pieniędzy na inne cele. Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, a z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się: koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), obsługi administracyjnej systemu, a także edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Zgodnie z zapisem ustawy, system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien być systemem samofinansującym się tzn. opłaty uiszczane przez mieszkańców nie mogą być przez gminę wydatkowane na inne cele nie związane z gospodarką odpadową, muszą jednak, co należy jeszcze raz podkreślić, wystarczać na wszystkie wydatki tylko z tym związane.

Przystępując do sporządzenia projektu uchwały w zakresie wysokości stawek dokonałam szczegółowej analizy wydatków i dochodów, biorąc pod uwagę funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w latach ubiegłych, ilości odbieranych poszczególnych frakcji odpadów, liczby mieszkańców wpłacających opłatę na podstawie złożonych deklaracji, ilość zużytej wody, a przede wszystkim ceny za poszczególne frakcje odpadów komunalnych złożone przez przedsiębiorców w ofertach przetargowych na realizację zadania pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie. Niestety ze względów formalnych oba przetargi należało unieważnić. Pod uwagę wzięłam także aktualne ceny za wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz innych usług świadczonych przez Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. wg Zarządzenia nr 15/2020 Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. z dnia 26.11.2020 r. Ustawodawca wskazuje górne stawki, których nie można przekroczyć. I tak w przypadku metody wodnej – maksymalna stawka jaką gmina może ustalić to 12,73 zł/m³ zużycia wody. Na podstawie przeprowadzonej kalkulacji, przedłożyłam Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, określając wysokość stawki na kwotę 10,88 zł/m³. W bieżącym roku szacowany koszt zagospodarowania odpadów wg ww. wskaźników wynosić będzie ponad 1mln 406 tys. zł, koszt transportu blisko 1 mln 400 tys., pozostałe koszty blisko 500 tys. zł, łącznie daje to kwotę ok.3mln 300 tys. zł. Przy zużyciu wody w roku 2020 – 303 tys. m3, stawka powinna wynosić 10,88 zł. Zaproponowana wysokość stawki opłaty gwarantuje, na chwilę obecną, zrównoważenie wydatków i dochodów oraz pozwala na finansowanie zadań gminnych związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Stawka opłaty podwyższonej została skalkulowana jako czterokrotność wysokości stawki za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny tj.43,52 zł. Zgodnie z art. 6k ust. 4a Rada Gminy zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W takim przypadku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomniejsza się o 0,70 zł, za 1m3 zużytej wody,

czyli stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, będzie wynosiła 10,18 zł za 1m3 zużytej wody. Poniżej przedstawiam Państwu szczegółowe wyliczenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców z terenu Gminy Ustronie Morskie.

Kategoria kosztu

suma w zł

Koszt zagospodarowania odpadów w gospodarstwach domowych łączne:

1 406 537,90

koszt odbioru i zagospodarowania odpadów w PSZOK

270 000,00

Koszt transportu odpadów od mieszkańców

1 400 000,00

koszty urzędu

201 231,00

edukacja ekologiczna

20 000,00

suma

3 297 768,90

ilość zużytej wody w gospodarstwach domowych w 2020 r.

303000 m3

Stawka (koszty/ilość zużytej wody)

10,88 zł

zwolnienie dla gospodarstw domowych kompostujących bioodpady (od m3 wody):

0,70 zł

 

 

Źródło.: Gmina Ustronie Morskie

 

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments