XLII sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu

PORZĄDEK OBRAD XLII sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu 8 grudnia 2022 roku, godz. 9.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Katedralnej 12 w Kołobrzegu.

 

 

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 1. Przyjęcie protokołu Nr XLI/22 z poprzedniej sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu.
 2. Przyjęcie budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2023 rok:a) omówienie przez Zarząd Powiatu projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami – Nr druku 285,
  b) przedstawienie opinii komisji właściwej do spraw budżetu,
  c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji właściwej do spraw budżetu,
  e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kołobrzeskiego na lata 2023-2030 – Nr druku 286 (odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej).
 4. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2022 rok – Nr druku 287
  b) w sprawie zmian w planie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok – Nr druku 288
  c) w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2023-2028 – Nr druku 289
  d) w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie kołobrzeskim na lata 2023-2027” – Nr druku 290
  e) w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfickim i Powiatem Kołobrzeskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – Nr druku 291
  f) w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia przez Powiat Kołobrzeski z Powiatem Drawskim i Powiatem Świdwińskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego – Nr druku 292
  g) sprawie przekazania skargi według właściwości – Nr druku 293
  h) w sprawie przekazania petycji według właściwości – Nr druku 294
  i) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Kołobrzegu na 2023 rok – Nr druku 295
 5. Sprawozdanie Starosty Kołobrzeskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie Starosty Kołobrzeskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli.
 8. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za 2022 rok.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca interpelacji i zapytań złożonych przez radnych oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
 10. Interpelacje radnych.
 11. Zapytania radnych.
 12. Wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Oświadczenia radnych.
 15. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Foto.: Archiuwm

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments