X sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu w dniu 2019.09.24

Podczas posiedzenia omawiane będą następujące kwestie: otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu Nr IX/19 z poprzedniej sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu. Podjęcie uchwał:


a) w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kołobrzeskiego i uchwalenie jej regulaminu Nr druku 59
b) w sprawie pozbawienia drogi nr 3323Z kategorii drogi powiatowej w obrębie Ustronie Morskie Nr druku 61
c) w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 3320Z Wartkowo-Wierzbka Dolna kategorii drogi powiatowej Nr druku 62
d) w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2019 rok Nr druku 63
e) w sprawie zmiany uchwały Nr XL/307/2018 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, warunków wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw Nr druku 64
f) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kołobrzeski Nr druku 65
Informacja Zarządu Powiatu w Kołobrzegu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
Informacja Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Szczecinie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu kołobrzeskiego.
Sprawozdanie Starosty Kołobrzeskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu.
Sprawozdanie Starosty Kołobrzeskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca złożonych interpelacji przez radnych i udzielonych na nie odpowiedzi.
Interpelacje radnych.
Zapytania radnych.
Wnioski radnych.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Oświadczenia radnych.
Zamknięcie sesji.

 

Fot. Powiat Kołobrzeski

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments