Wyniki otwartych konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych w 2021 roku

Wyniki otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2021 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

 

 

UCHWAŁA NR 368/2021
ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU
z dnia 17 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Kołobrzeskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320), w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020), uchwały nr XX/154/2020 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2021 rok, Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. W oparciu o opinię Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych, Zarząd Powiatu w Kołobrzegu udziela dotacji na projekty z budżetu Powiatu Kołobrzeskiego, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, w wysokościach wynikających z załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Organizacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
Tomasz Tamborski

Członkowie Zarządu Powiatu:
Jacek Kuś
Andrzej Olichwiruk
Helena Rudzis-Gruchała
Mirosław Tessikowski

Załącznik do Uchwały Nr 368/2021 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 17 lutego 2021 r.
WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 R. Z ZAKRESU USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

1. z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Nazwa organizacji pozarządowej Rodzaj zadania Wysokość

przyznanej dotacji (w zł.)

Data realizacji
Polski Czerwony Krzyż

Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu

„Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz Dawców komórek macierzystych – wspieranie wszelkich form działalności, mającej na celu zwiększenie na terenie Powiatu ilości dawców krwi i DKMS 2 000,00 1 marca – 31 grudnia 2021 r.
Stowarzyszenie Amazonek Kołobrzeg Edukacja i rehabilitacja – kontra rak piersi 8 000,00 1 marca – 31 grudnia 2021r.
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” Kołobrzeg Program edukacyjny dla mieszkańców powiatu kołobrzeskiego w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym 4 000,00 1 marca  – 31 grudnia 2021 r.
Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu Wspieranie działań integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem 5 000,00 1 marca – 31 grudnia 2021 r.

 

2.    z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego

Nazwa organizacji pozarządowej Rodzaj zadania Wysokość przyznanej dotacji

(w zł.)

Data realizacji
Fundacja „Bezpieczny Powiat” Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 30 000,00 1 marca – 31 grudnia 2021 r.

 

 

 

Źródło.: Powiat Kołobrzeski

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments