Rozpatrzono kolejne wnioski w zakresie zarządzania ruchem

W dniu 6 lutego 2020 roku w Biurze Rady i Zarządu Powiatu w Kołobrzegu odbyło się posiedzenie zespołu zadaniowego do spraw rozpatrywania wniosków z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

 

Zespół pod przewodnictwem Starosty  Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego rozpatrzył następujące wnioski:

1. Wniosek w sprawie:

  • wyznaczenia przejść dla pieszych na ul. Kossaka w Kołobrzegu przy ul. Witosa w Kołobrzegu oraz ul. Różanej w Zieleniewie – negatywnie. W miejscu gdzie nie ma wyznaczonych przejść dla pieszych, pieszy może przechodzić przez jezdnię na zasadach ogólnych ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach przejścia należy wyznaczać w zasadzie przez ulicę układu podstawowego, generujące duży ruch pieszych. Na na ul. Kossaka jest mały ruch pieszych. Ponadto ustawa Prawo o ruchu drogowym określa, iż przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.Jak wynika z danych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego większość wypadków z pieszymi występuje właśnie na przejściach dla pieszych gdzie pieszy „traci czujność”. Gdy pieszy przechodzi przez drogę w miejscu niewyznaczonym jest bardziej ostrożny i uważny. Natężenie ruchu na ulicy Kossaka, przy zachowaniu ostrożności pieszego, pozwala bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni;
  • dopuszczenia ruchu pieszych na ścieżce rowerowej na ul. Kossaka – negatywnie. Wyznaczenie ścieżki rowerowej po jednej stronie miało na celu oddzielenie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego i pieszego, co znacząco poprawiło bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szerokość ścieżki uniemożliwia wyznaczenie ciągu pieszo – rowerowego. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi;
  • oznakowania wyjazdów z posesji na ul. Kossaka w Kołobrzegu – negatywnie. W ciągu dróg w terenie zabudowanym znajdują się liczne zjazdy z posesji i nie praktykuje się ustawiania dodatkowego oznakowania informującego o istniejących zjazdach. Ponadto kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

2. Wniosek Wójta Gminy Siemyśl w sprawie:

  • zwiększenia prędkości na wjeździe do miejscowości Charzyno – pozytywnie. Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu ustawi tablice D-42 i D-43 w dawnej lokalizacji przy wjeździe do miejscowości gdzie występuje wyraźna zmiana charakteru zagospodarowania otoczenia drogi. Wprowadzi również ograniczenie prędkości do 70 km/h na odcinku od Charzyna do osiedla VILPARK;
  • zmiany lokalizacji znaków B-33 „70 km/h” w miejscowości Mącznik – pozytywnie.
  • wprowadzenia znaku B-36 na ul. Szkolnej w Siemyślu przy szkole – negatywnie. Aktualnie znajduje się tam zatoka autobusowa ze znakiem D-15. Z ustawy Prawo o ruchu drogowym wynika, że zabrania się zatrzymania pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości;

3. Wniosek w sprawie:

  • likwidacji linii wibracyjnych na ul. Starynowskiej w Kołobrzegu, zespół zadaniowy podtrzymał swoje stanowisko i zaopiniował przedmiotowy wniosek negatywnie. Linie wibracyjne zamontowane na ww. ulicy mają na celu ostrzeżenie kierowcy o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych i konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Linie wibracyjne na ul. Starynowskiej odnawiane są co roku w okresie odnawiania całego oznakowania poziomego;
  • montażu sygnalizacji świetlnej na wszystkich przejściach dla pieszych na ul. Starynowskiej – zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. W 2018 roku wybrano najbardziej optymalne miejsca ustawienia sygnalizacji świetlnej na ul. Starynowskiej, tj. przy ul. Kossaka. Przejście na ul. Starynowskiej przy ul. Kossaka charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu pieszych, osób udających się do sklepu „Stokrotka” i dużego osiedla bloków oraz dzieci idących do szkoły z pobliskich bloków i domów. Zespół zadaniowy wybrał powyższą lokalizację montażu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych również z uwagi na fakt, że na przejściu dla pieszych przy ul. Poznańskiej poprawiono już bezpieczeństwo przez zamontowanie odblaskowych znaków D-6 i T-27, naniesienie linii wibracyjnych i znaków ostrzegawczych A-17 malowanych na jezdni oraz montaż lampy doświetlającej przejście dla pieszych wraz ze światłem pulsacyjnym. Zatrudniono także osobę przeprowadzającą dzieci przez ulicę. Przy ul. Opolskiej natomiast zastosowano znaki D-6 wraz z tabliczką T-27 oraz linie wibracyjne przy dojeździe, ostrzegające kierowców o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.

4. Wniosek w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Borkowskiej w Grzybowie pomiędzy ul. Rubinową a ul. Świerkową, zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Chodnik znajduje się tylko po jednej stronie ul. Borkowskiej po drugiej stronie znajduje się teren zielony oraz przystanek autobusowy. Zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach przejścia w miastach należy wyznaczać w zasadzie tylko przez ulice układu podstawowego uznane za trasy z pierwszeństwem; przez pozostałe ulice dopuszcza się wyznaczanie przejść w rejonach szkół i innych obiektów, do których uczęszczają dzieci, lub zakładów przemysłowych, gdzie występuje duża koncentracja ruchu pieszych.

5. Wniosek w sprawie ustawienia znaku B-18 „3,5 t” na ul. Cisowej w Kołobrzegu, zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Ul. Cisową poruszają się pojazdy dojeżdżające do bazy STW, warsztatów samochodowych oraz stacji paliw. Znak B-18 ustawiony od ul. Kolumba został zamontowany w celu uniemożliwienia przejazdu pojazdom ciężarowym przez osiedle mieszkaniowe.

6. Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie montażu progów zwalniających oraz wyznaczenia dodatkowych przejść dla pieszych na ul. Nadmorskiej w Grzybowie, zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Drogą tą porusza się komunikacja pasażerska zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających na drogach, w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej. Przejścia dla pieszych są zlokalizowane w miejscach największego ruchu pieszych. W miejscu gdzie nie ma wyznaczonych przejść dla pieszych, pieszy może przechodzić przez jezdnię na zasadach ogólnych ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach przejścia należy wyznaczać w zasadzie przez ulicę układu podstawowego, generujące duży ruch pieszych. Ponadto ustawa Prawo o ruchu drogowym określa, iż przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni. Jak wynika z danych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego większość wypadków z pieszymi występuje na przejściach dla pieszych gdzie pieszy „traci czujność”. Gdy pieszy przechodzi przez drogę w miejscu niewyznaczonym jest bardziej ostrożny i uważny. Natężenie ruchu na ww. ulicy, przy zachowaniu ostrożności pieszego, pozwala bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni.

7. Wniosek w sprawie uwzględnienia elementów infrastruktury technicznej drogi na potrzeby osób niepełnosprawnych i seniorów z problemami układu ruchu został odczytany na zespole zadaniowym i zostanie przekazany do zarządców dróg w celu uwzględnienia uwag przy projektowaniu nowych dróg czy przebudowy istniejących.

8. Wniosek w sprawie wykonania zatoki do zatrzymywania się oraz wykonania drogi dojazdowej wzdłuż ul. Solnej w Kołobrzegu z miejscami postojowymi przy peronie PKP Kołobrzeg – Stadion, nie został rozpatrzony gdyż dotyczy on inwestycji drogowej. Zespół zajmuje się tylko sprawami organizacji ruchu natomiast wykonanie inwestycji leży w gestii poszczególnych zarządców dróg.

9. Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie ustawienia słupków blokujących na  ul. Dubois w Kołobrzegu, zespół zadaniowy zaopiniował go negatywnie. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju; szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m oraz pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

10. Po analizie wniosku w sprawie utworzenia drugiego pasa na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu poprzez likwidację powierzchni wyłączonych z ruchu, zespół zadaniowy informuje, że wniosek ten był już kilkukrotnie przesyłany do zarządcy drogi tj. Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie gdzie uzyskał opinie negatywną.

11. Wniosek w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Ogrodowej i ul. Bocianiej w Kołobrzegu, zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Na ww. ulicach dopuszczono postój na zasadach ogólnych ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jednak stwierdzono, że pojazdy na ul. Ogrodowej w Kołobrzegu parkują po stronie lewej, a zatrzymanie zostało dopuszczone po stronie prawej, w związku z tym Urząd Miasta Kołobrzeg dokona zmiany organizacji ruchu.

12. Wniosek w sprawie odsunięcia przejść dla pieszych od skrzyżowań, doświetlenia przejść oraz zamontowania sekundników do odmierzenia czasu do zmiany światła, Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu oraz Urząd Miasta Kołobrzeg poinformował, że podczas opracowania nowej dokumentacji projektowanej oraz wykonywania przebudowy dróg jest to uwzględniane.

13. Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim, Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu poinformował, że przejście to zostało oznakowane znakami D-6 i teraz oczekuje na dogodne warunki atmosferyczne by wymalować oznakowanie poziome P-10.

14. Wniosek w sprawie oznakowania przejść dla pieszych oraz parkowania pojazdów w miejscach utrudniających przejazd na ul. Czarnieckiego w Kołobrzegu, Urząd Miasta Kołobrzeg poinformował, że aktualnie opracowuje nową organizację ruchu, która uwzględni ww. problemy.

15. Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wyznaczenia drogi jednokierunkowej na ul. Portowej w Kołobrzegu wraz z segregacją ruchu przy skrzyżowaniu z ul. Solna, zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Droga ta jest dostosowania do ruchu dwukierunkowego i jest to rozwiązanie optymalne dla tej ulicy.

16. Wniosek w sprawie wykonania miejsc postojowych na ul. Brukselskiej w Kołobrzegu, zespół nie rozpatrzył wniosku gdyż dotyczy on inwestycji drogowej. Zespół zajmuje się tylko sprawami organizacji ruchu natomiast wykonanie inwestycji leży w gestii poszczególnych zarządców dróg.

17. Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie doświetlenia nowego przejścia dla pieszych na ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu, Urząd Miasta Kołobrzeg poinformował, że przejście to będzie doświetlone. Negatywnie zaopiniowano wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h, na przedmiotowym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h droga jest dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w kierunku miejscowości Zieleniewo oraz jednym pasie ruchu w kierunku do miasta Kołobrzeg.

18. Wniosek w sprawie rozwiązań projektowych na wyjeździe z miejscowości Budzistowo w związku z planowaną budową drogi łączącej węzeł S-6 z rondem Jerzego Patana, zespół zadaniowy informuję, że aktualnie trwają prace projektowane, które prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie i to tam należy kierować korespondencję w ww. temacie.

19. Po rozpatrzeniu interpelacji w sprawie oznakowania wjazdu na drogę S-6 w miejscowości Starnin, zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Wjazd na drogę S-6 znajduje się w obrębie Kiełpino. W ciągu drogi powiatowej nr 3133Z znajduje się most w złym stanie technicznym i nie jest zalecane kierowanie wzmożonego ruchu przez ww. most.

20. Ponownie omówiono wniosek w sprawie zmiany organizacji ruchu poprzez wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości oraz skrzyżowań równorzędnych na drogach gminnych między ul. Szkolną a ul. Borkowską w Grzybowie i po zapoznaniu się z opinią Wójta Gminy Kołobrzeg, zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Zarządca drogi uważa, że kierowcy nie zawsze potrafią się prawidłowo zachować na takich skrzyżowaniach, wymuszają pierwszeństwo oraz zajeżdżają sobie drogę co stwarza zagrożenie w ruchu drogowym.

21. Wniosek Straży Miejskiej w Kołobrzegu w sprawie parkowania pojazdów na ul. Mazowieckiej przez co przesłaniających widoczność na wyjeździe z ul. Św. Macieja, zespół zadaniowy zaopiniował pozytywnie. Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wyrówna teren zielony, posieje trawę i zamontuje słupki uniemożliwiające parkowanie.

22. Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie parkowania pojazdów na ul. Mazowieckiej przy wyjeździe z osiedla zespół zadaniowy zaopiniował pozytywnie. Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wyrówna teren zielony, posieje trawę i zamontuje słupki uniemożliwiające parkowanie.

23. Wniosek  Urzędu Gminy Dygowo w sprawie ustawienia lustra drogowego w miejscowości Pustary, zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. W miejscowości Pustary został wykonany chodnik oraz jest zamontowany próg zwalniający, który uspokaja ruch na odcinku około 200 m. Kierowca nie powinien mieć problemów z bezpiecznym włączeniem się do ruchu.

24. Po rozpatrzeniu wniosku Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu w sprawie podwyższenia prędkości na wjeździe do miejscowości Charzyno, zespół zadaniowy zaopiniował pozytywnie. Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu ustawi tablice D-42 i D-43 w dawnej lokalizacji przy wjeździe do miejscowości gdzie występuje wyraźna zmiana charakteru zagospodarowania otoczenia drogi. Wprowadzi również ograniczenie prędkości do 70 km/h na odcinku od Charzyna do osiedla VILPARK.

25. Wniosek w sprawie oznakowania obszaru zabudowanego miejscowości Przećmino na drodze gminnej nr G860422Z, zespół zadaniowy zaopiniował pozytywnie. Droga prowadząca z Bezprawia do Przećmina nie posiada tablicy informującej o wjeździe na obszar zabudowy.

26. Wniosek w sprawie demontażu tabliczek T-30 pod znakiem D-18 zespół zadaniowy jest w trakcie wyjaśnienia sposobu oznakowania miejsc postojowych z Ministrem Infrastruktury oraz Komendą Powiatową Policji w Kołobrzegu. Do momentu zakończenia i uzyskania jednoznacznego stanowiska nie zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu.

27. Wniosek w sprawie demontażu tabliczek T-30 pod znakiem D-18 zespół zadaniowy jest w trakcie wyjaśnienia sposobu oznakowania miejsc postojowych z Ministrem Infrastruktury oraz Komendą Powiatową Policji w Kołobrzegu. Do momentu zakończenia i uzyskania jednoznacznego stanowiska nie zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu.

28. Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie ustawienia znaku B-36 przy ogródkach działkowych na ul. Rycerskiej w Zieleniewie, zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Z ustawy Prawo o ruchu drogowym wynika, że zabrania się postoju w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej oraz w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu.

29. Wniosek w sprawie ustawienia znaków A-30 z tabliczką o treści „Uwaga piesi oraz rowerzyści” na drodze powiatowej nr 3317Z na odcinku od miejscowości Ołużna do miejscowości Ząbrowo, zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Jak wynika z informacji udzielonej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu na drodze tej występuje małe natężenie ruchu pojazdów i pieszych. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Ponadto ww. ustawa określa zasady zachowania rowerzystów kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony i korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.

30. Wniosek w sprawie wybudowaniu chodnika, wyznaczenia przejścia dla pieszych i montażu progów zwalniających na ul. Kołobrzeskiej w Budzistowie przy wyjaździe z posesji, zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie w zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych oraz montażu progów zwalniających. Droga ta znajduje się na terenie zabudowanym z ograniczeniem prędkości do 50 km/h, przedmiotowy wyjazd z posesji znajduje się na łuku poziomym. Na jezdni wyznaczono oznakowanie P-4 zakazujące wyprzedzania na tym odcinku drogi. Drogą tą porusza się komunikacja pasażerska zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających na drogach, w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej. W miejscu gdzie nie ma wyznaczonych przejść dla pieszych, pieszy może przechodzić przez jezdnię na zasadach ogólnych ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach przejścia należy wyznaczać w zasadzie przez ulicę układu podstawowego, generujące duży ruch pieszych. Ponadto ustawa Prawo o ruchu drogowym określa, iż przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni. Jak wynika z danych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego większość wypadków z pieszymi występuje na przejściach dla pieszych gdzie pieszy „traci czujność”. Gdy pieszy przechodzi przez drogę w miejscu niewyznaczonym jest bardziej ostrożny i uważny. Natężenie ruchu na ww. ulicy przy zachowaniu ostrożności pieszego pozwala bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni. W zakresie budowy chodnika wniosek nie został rozpatrzony gdyż dotyczy on inwestycji drogowej. Zespół zajmuje się tylko sprawami organizacji ruchu natomiast wykonanie inwestycji leży w gestii poszczególnych zarządców dróg.

31. Wniosek w sprawie oznakowania miejsc postoju TAXI dwustronnie na ul. Zdrojowej w Kołobrzegu gdzie kierowcy nie dostrzegają istniejących znaków drogowych, zespół zadaniowy zaopiniował pozytywnie. Miejsca dla postoju TAXI na ul. Zdrojowej są wyznaczone w ciągu miejsc postojowych ogólnodostępnych, w celu poinformowania kierowców zarządca drogi ustawi znaki dwustronnie. W sprawie pozostałych miejsc postojowych TAXI na terenie miasta Kołobrzeg, które są oznakowane jednostronnie znakami D-19 i D-20, przepisy nie nakazują oznakowania dwustronnego, a jedynie dają możliwość oznakowania dwustronnego.

32. Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie ustawienia znaku B-36 na Nadmorskiej w Grzybowie przy wyjeździe z posesji, zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Z ustawy Prawo o ruchu drogowym wynika, że zabrania się postoju w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej oraz w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu.

33. Wniosek w sprawie ustawienia znaku B-36 na ul. Żeglarskiej w Grzybowie, zespół zadaniowy zaopiniował negatywnie. Na ul. Żeglarskiej w Grzybowie dopuszczono parkowanie na zasadach ogólnych ustawy Prawo o ruchu drogowym i w przypadku gdy pojazd w żaden sposób nie złamie przepisów może dokonać zatrzymania czy postoju na drodze.

34. Omówiono sytuację przy wyjeździe z ul. Szpitalnej i problemu z włączeniem się pojazdów w lewo tj. w ul. Łopuskiego w kierunku szpitala, zespół zadaniowy zobowiązuje Starostę Kołobrzeskiego do wystąpienia do miasta by w przyszłości przeanalizowało możliwość wybudowania ronda lub sygnalizacji świetlnej oraz wykonanie analizy na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Młyńskiej do ul. Szpitalnej.

 

Fot. Powiat Kołobrzeski

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments