Poprawa jakości środowiska [FOTO]

Przedmiotem Projektu “Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” jest utworzenie i odnowa terenów zieleni Parków, skwerów, alej o łącznej powierzchni 86,82 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 14,5 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw itp.

Do projektu zgłosiło się dziewięciu partnerów: Miasto Białogard, Miasto Kołobrzeg, Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Tychowo, Powiat Szczecinecki.

Działaniom rewaloryzacyjnym zostaną poddane zaniedbane, nieuporządkowane, będące częściowo nieużytkami obszary w miastach. Celem głównym Projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach Związku i ich obszarach funkcjonalnych, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców miast oraz zwiększenie wartości usług ekosystemów miejskich.

Oddziaływanie Projektu przyczyni się także do osiągania niżej wymienionych istotnych celów pośrednich:

wzbogacenia ekosystemów miejskich przez wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony przyrody, tj. karmników i budek dla ptaków, wielogatunkowych i wielopiętrowych nasadzeń,
poprawy jakości powietrza, promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza
poprawy możliwości przewietrzania miast i uzupełniania zasobów wody podziemnej w drodze infiltracji oraz wpłyną pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej,
miejscowego osłabienia erozji i stabilizacji osuwisk
zapobieganie fragmentacji miejskich terenów zieleni, tworzenie połączeń w lokalnym systemie terenów zielonych,
zmniejszenia spływu powierzchniowego wody,
ograniczenia hałasu
wzrostu bezpieczeństwa, poprawy dostępności terenów zieleni do korzystania przez osoby niepełnosprawne (wprowadzenie oświetlenia, monitoringu, bezpieczne nawierzchnie),
zapewnienia możliwości aktywnego wypoczynku,
wzrostu integracji społeczności lokalnej,
podniesienia wartości przestrzennych otoczenia, co wpływa pozytywnie na relacje społeczne,
wzrostu świadomości przestrzenno – środowiskowej i wrażliwości na estetykę otoczenia.

Projekt przyczyni się do poprawy środowiska miejskiego, a zaplanowana i urządzona zieleń zapobiegnie dewastacji środowiska w tkance miejskiej. Przeprowadzenie zaplanowanych działań przyczyni się do zatrzymania bądź zmniejszenia spływu powierzchniowego wody. Po wykonaniu prac ogrodniczych nastąpi polepszenie wchłaniania wód opadowych przez grunt i lepsze jej wykorzystanie przez 23 tys. nowych nasadzeń drzew i krzewów.

Powstałe bądź odnowione przez realizację Projektu tereny zieleni umożliwią zwiększenie różnorodności biologicznej na terenach silnie zurbanizowanych, utrzymywanie procesów ekologicznych oraz funkcjonalnie terenu jako siedliska organizmów żywych.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 17 667 657,30 PLN,
w tym kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 16 259 238,88 PLN,
wkład funduszy UE 85% wynosi 13 820 353,04 PLN.

Dofinansowanie do 85% Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2. Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Termin zakończenia projektu: grudzień 2020 r.

 

 

W ramach projektu Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Gmina Miasto Kołobrzeg zrealizuje dwa zadania inwestycyjne:

Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza

Zakres prac:

Roboty rozbiórkowe,
Budowa nawierzchni alejek
Zagospodarowanie placu wraz z wykonaniem fundamentu betonowego pod rzeźbę Zosi
Zagospodarowanie placu przy koszu kwiatowym
Budowa przyłącza wodociągowego do podlewania zieleni – wykonanie dwóch punktów poboru wody,
Mała architektura – montaż ławek i koszy na odpady
Oświetlenie
Wartość zadania: 1 998 465,65 zł
Umowa z Wykonawcą robót budowlanych podpisana została w dniu 25 kwietnia 2019 r.
Termin wykonania to 31 sierpnia 2019 r.

 

Zagospodarowanie terenów zielonych zlokalizowanych w pasie drogowym Al. Św. Jana Pawła II (dawniej ul. Walki Młodych)

Zakres prac:

Nasadzenia krzew, bylin, roślin cebulowych, bukszpanu
Elementy małej architektury
Oświetlenie (iluminacja)

 

Fot.: UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments