Podpisano umowy na bezpłatną pomoc prawną

We wtorek 17 grudnia 2019 roku w gabinecie Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego podpisana została umowa z adwokatami i radcami prawnymi (wskazanymi przez Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie oraz Izbę Radców Prawnych w Koszalinie), którzy w roku 2020 będą świadczyć bezpłatną pomoc prawną na terenie naszego powiatu.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Starosta jest organem koordynującym udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie. Umowę z adwokatami i radcami podpisali Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz Wicestarosta Jacek Kuś.

W Powiecie Kołobrzeskim funkcjonują 3 punkty bezpłatnej pomocy prawnej:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kołobrzegu przy ul. Artura Grottgera 11 (wejście od ul. J. Kasprowicza przez dziedziniec szkoły). Od 2020 r. punkt ten będzie obsługiwany przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego – Centrum Poradnictwa Prawnego “PRAWNIKON” z siedzibą w Rzeszowie.
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gościnie – w Urzędzie Miejskim w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58. Od 2020 r. Punkt ten będzie obsługiwany przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego – Centrum Poradnictwa Prawnego “PRAWNIKON” z siedzibą w Rzeszowie.
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kołobrzegu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Okopowej 15. Od 2020 r. punkt ten będzie obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Koszalinie i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2 ustawy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • nieodpłatną mediację,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
    Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na udzielaniu porad dla osób zadłużonych oraz porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. Z bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie mogła skorzystać osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w danym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie. Szczegółowe informacje dotyczące godzin udzielania porad prawnych znajdują się na BIP.

Od 2020 roku nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmować będzie także nieodpłatną mediację. Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do satysfakcjonującego obie strony porozumienia, a w konsekwencji również rozwiązania konfliktu. Świadczenie nieodpłatnej mediacji odbywać się będzie w punktach każdego rodzaju, prowadzonych przez wszystkie podmioty świadczące nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby zapisane. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 94 354 77 29. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością. Od stycznia do listopada 2019 roku udzielonych zostało 934 nieodpłatnych porad.

Ponadto 28 listopada 2019 roku zostały zawarte umowy o powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej z Centrum Poradnictwa Prawnego „PRAWNIKON” z siedzibą w Rzeszowie na:

„Prowadzenie Punku Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz edukacji prawnej usytuowanego w lokalu na terenie Kołobrzegu, ul. Grottgera 11 w 2020 roku.
„Prowadzenie Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanego w Lokalu w Urzędzie Miejskim w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska 58 w 2020 roku.

 

Fot. Powiat Kołobrzeski

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments