Konkurs na inscenizację wiersza dla dzieci zakończony

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie “Nie rób scen, zrób sztukę. Pokaż wiersz.” (inscenizacja audio-video wiersza dla dzieci).

 

 

Przed nami rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców. Pamiętajcie, spotykamy się 15.01.2021 o godz.12.00

“Nie rób scen, zrób sztukę. Pokaż wiersz” – pomysł na ferie.

Konkurs “Mój przyjaciel Mikołaj”, który zorganizowaliśmy dla najmłodszych kołobrzeżan w imieniny Mikołaja pokazał, jak silny jest wśród nich duch rywalizacji. Zdalne nauczanie pozbawiło dzieci i młodzież możliwości bezpośredniego zmierzenia się ze sobą w przeróżnych kategoriach: plastycznych, teatralnych, recytatorskich, naukowych czy sportowych. W ramach Ferii z RCK proponujemy wam, obok udziału w warsztatach online, spektakli i pokazów również możliwość podjęcia wyzwania pod tytułowym hasłem: “Nie rób scen, zrób sztukę. Pokaż wiersz”. Uczestnicy konkursu będą mogli odejść od ekranów swoich komputerów by przejrzeć domowe biblioteki znajdując tam odpowiedni wiersz, który stanie się początkiem świetnej zabawy. Udział w konkursie to okazja do bezkarnego nurkowania w czeluściach maminych szaf, przetrząsania kuchni w poszukiwaniu idealnych rekwizytów, strojenia min przed lustrem, zabawy w kostiumografa i charakteryzatora. Inicjatywy Wam nie brakuje, o tym przekonaliśmy się proponując wam konkurs na prezentację wiersza. Idziemy więc krok dalej – tym razem czekamy na zarejestrowane inscenizacje wiersza wybranego przez was z bogatej kolekcji literatury dziecięcej.Szczegóły w załączonym regulaminie.

„Nie rób scen, zrób sztukę. Pokaż wiersz”

Regulamin

konkursu na inscenizację wiersza dla dzieci

I. Organizator konkursu:

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

II. Adresaci konkursu:

Dzieci zamieszkałe w powiecie kołobrzeskim, w trzech kategoriach wiekowych: 6 – 9 lat, 10 – 12 lat i młodzież 13 – 14 lat

III. Warunki udziału w konkursie:

1. Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie inscenizacji dowolnie wybranego, opublikowanego w literaturze polskiej wiersza dla dzieci zarejestrowanej w postaci pliku audio-video).

2. W inscenizacji mogą brać udział indywidualni wykonawcy lub zespoły (do 5-ciu osób).

3. Forma inscenizacji jest dowolna. Dopuszcza się możliwość użycia własnoręcznie wykonanych kukiełek lub zabawek. Wskazane jest uatrakcyjnienie inscenizacji odpowiednią scenografią, kostiumami, charakteryzacją z wykorzystaniem prostych przedmiotów codziennego użytku, które można znaleźć w domu.

4. Jury konkursowe oceniać będzie nadesłane inscenizacje biorąc pod uwagę oryginalność pomysłu inscenizacyjnego, poziom zaangażowania uczestników w przygotowanie inscenizacji (stopień trudności, opanowanie tekstu, scenografia, rekwizyty itp.) oraz ogólny wyraz artystyczny.

5. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 inscenizację.

6. Inscenizację należy przesłać w postaci pliku audio-video o łącznym czasie nie przekraczającym 3 minut pocztą elektroniczną na adres: animacja@rck.kolobrzeg.eu (wskazane wykorzystanie platform typu we transfer itp.) w tytule wiadomości wpisując: „Konkurs na inscenizację” w terminie do 8.01.2021 r. godz. 14.00.

7. Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane wyłącznie inscenizacje nadesłane przed upływem wskazanego wyżej terminu.

8. W treści wiadomości elektronicznej należy wpisać: imię i nazwisko wykonawcy/wszystkich wykonawców inscenizacji, wiek, dane kontaktowe do rodziców/opiekunów prawnych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

9. Do zgłoszenia należy załączyć skan lub fotografię podpisanego oświadczenia jednego z rodziców/opiekunów prawnych każdego z wykonawców inscenizacji, że zapoznał/zapoznali się z regulaminem konkursu i go akceptuje.

10. Najlepsze inscenizacje zostaną opublikowane w Internecie na stronie internetowej, kanale YouTube i w mediach społecznościowych Organizatora.

11. Oceny prac – inscenizacji dokona komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora. Decyzje komisji są ostateczne.

12. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane autorom inscenizacji najwyżej ocenionych przez

komisję konkursową.

13. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

14. Pula nagród przeznaczonych dla osób nagrodzonych w konkursie wynosi 4000 zł.

15. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15.01.2021 o godz. 12.00 na youtube/Regionalne Centrum Kultury i na facebook.com/rck.kolobrzeg.eu.

16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:

a) udzieleniem prawa ( licencji) do nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystywania przez Organizatora konkursu tj. Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta nadesłanego nagrania audio-video na następujących polach eksploatacji: zamieszczanie nagrania audio-video z inscenizacji w Internecie na stronie internetowej, kanale YouTube i w mediach społecznościowych Organizatora.

b) wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu (jednego z rodziców/opiekunów

prawnych) na przetwarzanie przez Organizatora konkursu jego danych osobowych na potrzeby konkursu i dla celów określonych w pkt 13 a) niniejszego Regulaminu zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)).

17. Nadesłanie inscenizacji audio-video oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

18. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.

19. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich przez uczestników konkursu w związku z ich udziałem w organizowanym konkursie. Odpowiedzialność w tym zakresie w całości i wyłącznie ponosić będą uczestnicy konkursu ( ich rodzice lub opiekunowie prawni).

20.Osoby nagrodzone w konkursie odbiorą nagrody osobiście, lub poprzez rodziców/opiekunów prawnych.

21. Z osobami nagrodzonymi Organizator konkursu będzie kontaktował się telefonicznie/mailowo, w celu ustalenia odbioru nagrody.

22. Informacji dotyczących konkursu udziela Dział Animacji Kultury RCK, tel. 94 35 249 49 w. 47, e. mail: animacja@rck.kolobrzeg.eu.

 

Źródło.: RCK Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments