Kołobrzeskie becikowe

Od dnia 01.07.2019 posiadacz Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca może ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. “Kołobrzeskiego becikowego”. Wnioski o przyznanie tego świadczenia będą przyjmowane w siedzibie MOPS w Kołobrzegu przy ul. Okopowa 15 w pokoju nr 8 wyłącznie po uprzedniej rezerwacji elektronicznej.


Rezerwacji terminu wizyty w MOPS można dokonać samodzielnie poprzez formularz e-rezerwacji, dostępny tutaj.

W sytuacjach wyjątkowych tj. w przypadku braku dostępu do Internetu lub braku umiejętności obsługi Internetu, a także w szczególnych przypadkach losowych istnieje możliwość dokonania telefonicznej rezerwacji terminu wizyty w MOPS pod numerem telefonu 94 35 52 315 w godz. 7.30 – 8.30.

Wnioski będą przyjmowane w godzinach:

08:30 – 14:30 od poniedziałku do środy
10:00 – 14:30 w czwartek
piątek jest dniem bez interesanta

Zasady przyznawania “Kołobrzeskiego becikowego”

“Kołobrzeskie becikowe” jest formą realizacji zadania własnego Gminy Miasto Kołobrzeg, jakim jest polityka prorodzinna. Postawą ustanowienia tego świadczenia jest program pn. Kołobrzeska Karta Mieszkańca wprowadzony Uchwałą nr V/68/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019r. oraz Uchwała nr VIII/90/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24.04.2019r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka “Kołobrzeskie becikowe“.

Świadczenie przysługuje w wysokości 500,00 zł na każde urodzone, żywe dziecko i jest niezależne od dochodu rodziny.

Istotnym jest również, że świadczenie przysługuje na dzieci urodzone od 01.07.2019r.

Wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia może złożyć matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub faktyczny zamieszkujący wraz z dzieckiem na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (świadczenie przysługuje jednemu z rodziców).

Podstawą realizacji świadczenia jest złożenie wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka “Kołobrzeskie becikowe” wraz z dokumentem potwierdzającym zamieszkanie w Kołobrzegu uprawnionych osób, co najmniej od 12 miesięcy przed dniem urodzenia się dziecka.

Warunkiem wypłaty świadczenia jest również posiadanie aktualnej “Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca”.

Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo przysposobieniem w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką prawną, faktyczną, lub przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 3 roku życia.

W przypadku złożenia wniosku przez:

opiekuna prawnego do wniosku powinno być dołączone zaświadczenie sądu rodzinnego potwierdzające ustanowienie opieki lub odpis prawomocnego postanowienia sądu o ustanowieniu wnioskodawcy opiekunem dziecka.
opiekuna faktycznego do wniosku załącza się zaświadczenie sądu rodzinnego potwierdzające toczące się postępowanie o przysposobienie dziecka oraz oświadczenie o objęcie dziecka opieką.

W przypadku wniosku dotyczącego dziecka przysposobionego do wniosku załącza się odpis prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka.

Świadczenie nie przysługuje rodzicowi w przypadku porzucenia dziecka lub oddania go adopcji, albo gdy z jakichkolwiek przyczyn w dniu złożenia wniosku nie sprawuje stałej opieki nad dzieckiem.

Wnioskodawca spotka się z odmową również w sytuacji gdy w innej gminie została pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, przyznana na podstawie art. 22a ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Wniosek do pobrania

Druk wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka “Kołobrzeskie becikowe” do pobrania. 

 

Fot. UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments