“I żyli długo i szczęśliwie” – konkurs walentynkowy

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta zaprasza do udziału w konkursie walentynkowym online “I żyli długo i szczęśliwie”. W konkursie mogą wziąć udział dzieci zamieszkałe w powiecie kołobrzeskim, w trzech kategoriach wiekowych: przedszkolna do 6 lat, 7 – 9 lat, 10 – 12 lat. Termin zgłaszania prac: do 8.02.2021 r. godz. 12.00. Szczegółowe informacje poniżej.

 

 

 

„I żyli długo i szczęśliwie…” – opowiedz nam bajkę o miłości!

Przedłużający się brak kontaktu z naszą widownią skłania nas do szukania pomysłów, aby spotkać się interaktywnie chociażby pod pretekstem organizowanego w sieci konkursu. Dostarczamy zatem kolejnego pretekstu i zapraszamy dzieci z naszego powiatu do udziału w konkursie na opowiadanie bajki dotyczącej szeroko rozumianego tematu miłości. Wszak nie mogło być inaczej w miesiącu w którym króluje powszechnie obchodzone święto zakochanych, dobrze wszystkim znane Walentynki. A ponieważ miłość niejedno ma imię najmłodsi opowiadać mogą o każdej jej postaci, również o tej do rodziców, rodzeństwa, czy przyrody. Wystarczy poszperać w literaturze, przypomnieć sobie (a może i jeszcze raz obejrzeć) ulubione filmy opiewające ten temat, przygotować na tej bazie opowiadanie i w barwny, ciekawy sposób je przedstawić, a jury konkursowe ze zgłoszonych prac wyłoni i nagrodzi najciekawsze. Oczywiście podzielimy się z naszą drogą widownią i publicznością efektami konkursu. Uczestnicy mogą również ułożyć własne opowiadania albo podzielić się tymi, które znają z opowiadań rodziców czy dziadków. Wszystkie szczegóły organizacyjne zawarte są w regulaminie konkursu. Na prace czekamy do do 8.02.2021 r. do godz. 12.00. Ogłoszenie wyników nastąpi w same Walentynki, 14 lutego 2021 r. o godz. 12.00 na youtube/Regionalne Centrum Kultury i na facebook.com/rck.kolobrzeg.eu.

 

„I żyli długo i szczęśliwie…”

Regulamin

konkursu na opowiadanie bajki o miłości

I. Organizator konkursu:

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

II. Adresaci konkursu:

Dzieci zamieszkałe w powiecie kołobrzeskim, w trzech kategoriach wiekowych: przedszkolna do 6 lat, 7 – 9 lat, 10 – 12 lat

III. Warunki udziału w konkursie:

1. Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie i zarejestrowanie audio-video opowiedzianej przez siebie bajki dotyczącej szeroko rozumianego tematu miłości: uczucia łączącego serca bohaterów, miłości rodzicielskiej, braterskiej, miłości do Matki Natury itp. W opowiadaniu można posłużyć się historią opublikowaną w literaturze, filmie lub ułożyć własną.

2. Ocenie jury podlegać będzie sposób opowiadania bajki (układ logiczny, wymowa, płynność i swoboda wypowiedzi itp.), stopień zainteresowania widzów/słuchaczy, oprawa scenograficzna, charakteryzacja itp. oraz ogólny wyraz artystyczny.

3. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 opowiadanie.

4. Opowiadanie należy przesłać w postaci pliku audio-video o łącznym czasie nie przekraczającym 3 minut pocztą elektroniczną na adres: animacja@rck.kolobrzeg.eu (wskazane wykorzystanie platform typu we transfer itp.) w tytule wiadomości wpisując: „Konkurs na opowiadanie” w terminie do 8.02.2021 r. godz. 12.00.

5. Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane wyłącznie opowiadania nadesłane przed upływem wskazanego wyżej terminu.

6. W treści wiadomości elektronicznej należy wpisać: tytuł opowiadania, źródło z którego pochodzi (lub praca własna), imię i nazwisko wykonawcy, wiek, dane kontaktowe do rodziców/opiekunów prawnych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail (można skorzystać z załączonego wzoru).

7. Do zgłoszenia należy załączyć skan lub fotografię podpisanego oświadczenia jednego z rodziców/opiekunów prawnych każdego z wykonawców inscenizacji, że zapoznał/zapoznali się z regulaminem konkursu i go akceptuje.

8. Najlepsze opowiadania zostaną opublikowane w Internecie na stronie internetowej, kanale YouTube i w mediach społecznościowych Organizatora.

9. Oceny prac – opowiadań dokona komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora. Decyzje komisji są ostateczne.

10. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane autorom opowiadań najwyżej ocenionych przez

komisję konkursową.

11. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

12. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 14.02.2021 o godz. 12.00 na youtube/Regionalne Centrum Kultury i na facebook.com/rck.kolobrzeg.eu.

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:

a) udzieleniem prawa ( licencji) do nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystywania przez Organizatora konkursu tj. Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta nadesłanego nagrania audio-video na następujących polach eksploatacji: zamieszczanie nagrania audio-video z opowiadania w Internecie na stronie internetowej, kanale YouTube i w mediach społecznościowych Organizatora.

b) wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu (jednego z rodziców/opiekunów

prawnych) na przetwarzanie przez Organizatora konkursu jego danych osobowych na potrzeby konkursu i dla celów określonych w pkt 13 a) niniejszego Regulaminu zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)).

14. Nadesłanie opowiadania audio-video oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.

16. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich przez uczestników konkursu w związku z ich udziałem w organizowanym konkursie. Odpowiedzialność w tym zakresie w całości i wyłącznie ponosić będą uczestnicy konkursu ( ich rodzice lub opiekunowie prawni).

17.Osoby nagrodzone w konkursie odbiorą nagrody osobiście, lub poprzez rodziców/opiekunów prawnych.

18. Z osobami nagrodzonymi Organizator konkursu będzie kontaktował się telefonicznie/mailowo, w celu ustalenia odbioru nagrody.

19. Informacji dotyczących konkursu udziela Dział Animacji Kultury RCK, tel. 94 35 249 49 w. 47, e. mail: animacja@rck.kolobrzeg.eu.

Formularz uczestnika konkursu – tutaj do pobrania

 

Źródło.: RCK Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments