Gościno: II nabór termomodernizacja

Burmistrz Gościna zaprasza od dnia 20.03.2023r. do składania zgłoszeń o przyznanie grantu w ramach naboru II/TERMOMODERNIZACJA/2023 na termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła osób fizycznych, projekt  pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Gościno poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych”  jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa XI Wparcie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID  Działanie 11.2 Wsparcie efektywności energetycznej w kontekście pandemii COVID 19.

 

 

W ramach dofinansowania  można otrzymać grant w wysokości:
•    25 000,00 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła,
•    50 000,00 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej stropu w tym dachu) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła.
Warunkiem otrzymania grantu jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich nowym źródłem ogrzewania. Wybór nowego źródła ogrzewania musi być dokonany zgodnie z tzw. hierarchią rozpatrywania opcji. Oznacza to, że w pierwszej kolejności rozpatruje się najkorzystniejsze z punktu widzenia środowiska opcje. To jest w kolejności:
1.    podłączenie do sieci ciepłowniczej,
2.    ogrzewanie gazowe,
3.    inne rodzaje źródeł energii, w tym:
– ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii,
– ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego (z butli),
– ogrzewanie elektryczne,
– ogrzewanie olejowe,
– ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności.
•    Podmiotem uprawnionym do otrzymania grantu jest osoba fizyczna.
•    Osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu muszą legitymować się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
•    Grant jest przyznawany jedynie na zadania w lokalach mieszkalnych lub budynkach jednorodzinnych niesłużących prowadzeniu działalności gospodarczej.
•    Grant jest przyznawany na wykonanie zadań w nieruchomościach położonych na terenie Gminy Gościno
•    Grant nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.
Do zgłoszenia o przyznanie grantu niezbędne będzie załączenie:
•    audytu energetycznego
Jeśli nie posiadacie Państwo tych dokumentów Gmina Gościno zleci ich wykonania na swój koszt.

Poniżej znajdą Państwo zgłoszenie o przyznanie grantu wraz z innymi załącznikami niezbędnymi do ubiegania się o grant.
1.    Zasady udzielania grantu określa Regulamin.
2.    Warunkiem otrzymania grantu jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich źródłem ciepła określonym w Regulaminie.
3.    Przyznanie grantu następuje w wyniku złożenia poprawnego pod względem formalnym zgłoszenia o przyznanie grantu (dalej Zgłoszenie) – załącznik nr 1 do Regulaminu.
4.    Zgłoszenia rozpatrywane będą na bieżąco w kolejności wpływu.
5.    Termin, od którego można składać Zgłoszenia:
•    20.03.2023 r.
6.    Termin, do którego można składać Zgłoszenie:
•    30.06.2023 r. lub do dnia przekroczenia limitu środków finansowych w ramach naboru.
7.    Limit środków w ramach naboru:
•    1 275 000,00 PLN.
8.    Grant przyznanie się na podstawie Umowy o przyznanie grantu – załącznik nr 3 do Regulaminu.
9.    Grantodawca przewiduje możliwość zaliczkowania w trakcie realizacji inwestycji do 50% wartości przyznanego grantu. Warunkiem przekazania środków zaliczki jest złożenie wniosku  o wypłatę zaliczki zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu.
10.    Grant przyznaje się ryczałtowo po akceptacji przez Gminę Gościno Rozliczenia umowy o przyznanie grantu – załącznik nr 2 do Regulaminu.
11.    Miejsce składania Zgłoszeń: Urząd Miejski w Gościnie pok. 13 od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00.
Wszelkich informacji udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego w Gościnie pokój 13  :
•    Inspektor ds. Funduszy Europejskich  tel. 94 35 13 376 e-mail: fu-wieczorek@goscino.com.pl ,
•    Inspektor ds. Funduszy Europejskich tel. 94 3513376 , e-mail: fe-biuro@goscino.com.pl

 

 

 

 

Foto.: Archiwum
0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments