Dopłata do czynszu – od 5.01.2021 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje o możliwości złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (dopłata do czynszu).

 

 

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, który utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku pandemii koronawirusa, mogą ubiegać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 („dopłata do czynszu”).

TERMINY:
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021r.
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu klient może złożyć tylko raz.
Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:
Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu musi być najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego
Musi spełniać przesłanki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego
Musi udokumentować spadek średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy – osiągniętego w 2019r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Warunkiem przyznania dopłaty do czynszu jest również niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie wcześniejszym (dopłatę do czynszu można uzyskać tylko raz)
Posiadanie przed 14 marca 2020r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego
(Warunek uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020r.)
Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu:
Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę stanowi 75% miesięcznego czynszu, opłacanego przez najemcę lub podnajemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł miesięcznie.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o dodatek mieszkaniowy wraz z umieszczoną na nim opatrzoną podpisem adnotacją o treści „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”
Dokumenty niezbędne do przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego
Oświadczenie wnioskodawcy o średnim miesięcznym dochodzie w 2019r. przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego
Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu następujących warunków tj. że wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r. oraz że wcześniej nie przysługiwał mu dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu, opłacanego przez ubiegającego się:
na dzień złożenia wniosku oraz na dzień 14 marca 2020r.
Przykład:
Czteroosobowa rodzina (2 osoby dorosłe + 2 dzieci) wynajmuje w Kołobrzegu 53 m mieszkanie od prywatnego właściciela za które płaci 1500,00 zł miesięcznie. Na tę kwotę składają się:

1000,00 zł – czynsz, czyli to, co trafia do rąk właściciela,
500,00 – indywidualne opłaty za media (ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz śmieci) – tzw. opłaty licznikowe.
Z powodu pandemii łączne dochody rodziny, które w 2019r. wyniosły średnio 4500,00 zł miesięcznie spadły do wysokości 2787,00 zł miesięcznie a więc nastąpił spadek średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego o więcej niż 25%.

Rodzina spełnia warunki konieczne do otrzymania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu:

średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy od osiągniętego w 2019r.
rodzina najmowała lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r. oraz rodzinie nie przysługiwała wcześniej dopłata do czynszu.
Zaczynamy od ustalenia wysokości standardowego dodatku mieszkaniowego przysługującego tej rodzinie.

Do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się czynsz w wysokości obowiązującej dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy. Biorąc pod uwagę wielkość i standard mieszkania czynsz za najęte mieszkanie gdyby należało ono do zasobów gminnych wniósłby 357,23 zł miesięcznie. Łączne wydatki wyniosą razem 605,84 zł miesięcznie (czynsz obowiązujący za mieszkanie komunalne tej wielkości i standardzie w gminie w wysokości 357,23 zł + indywidualne opłaty za media w wysokości 248,61 zł miesięcznie).

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami ponoszonymi okresowo w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową, a kwotą stanowiącą 12% dochodów 4- osobowego gospodarstwa domowego. Ponieważ łączny dochód rodziny wynosi 2787,00 zł, miesięczne wydatki na mieszkanie mogą pochłonąć maksymalnie 334,44 zł. (czyli 12% dochodu 2787,00 = 334,44 zł).

Obliczony na tej podstawie dodatek mieszkaniowy wyniesie 271,40 zł (czyli 605,84 zł – 334,44 zł=271,40 zł). Ponieważ wysokość dodatku mieszkaniowego nie przekracza 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny (424,09 zł), a powierzchnia tego lokalu jest mniejsza od normatywnej powierzchni, rodzinie może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy w wysokości 271,40 zł.

Teraz możemy sprawdzić wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu, o który może ubiegać się rodzina.

Łączna suma wsparcia (dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu) może stanowić 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, ale nie więcej niż 1500,00 zł, czyli 750,00 zł ( 75% czynszu wynoszącego 1000,00 zł = 750,00 zł).

Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością standardowego dodatku mieszkaniowego. Ponieważ rodzinie przyznano by standardowy dodatek mieszkaniowy w wysokości 271,40 zł, dopłata do czynszu może wynieść 478,60 zł miesięczne (czyli 750,00 zł łącznego wsparcia minus 271,40 zł dodatku mieszkaniowego = 478,60 zł dopłaty do czynszu).

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Działem Dodatków Mieszkaniowych pod numerem telefonu 943552321 lub drogą elektroniczną sekretariat@mops.kolobrzeg.pl

W załączeniu druk oświadczenia niezbędnego w procesie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

Druk oświadczenia niezbędnego do ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu

 

 

Źródło.: UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments