Co zrobić gdy nastąpi zmiana adresu?

I. Jakie czynności powinni podjąć mieszkańcy, w przypadku zmiany adresu:

 

 

1. Urząd Skarbowy – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy składaniu zeznania podatkowego za rok poprzedni podając nowy adres. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3
do pobrania tutaj: https://kidp.pl/files/aktyprawne/1074(6).pdf

 

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na wniosku EZP
do pobrania tutaj:
https://www.zus.pl/documents/10182/788036/EZP_nowy/bf95f7a8-207b-4387-8e3d-09e80f1d62bb

 

3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG w najbliższym urzędzie gminy osobiście, on-line (jeżeli posiada się podpis elektroniczny) lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie najpóźniej 14 dni od dnia zmiany danych.

Zmiana adresu może dotyczyć:

 • adresu zamieszkania,
 • adresu zameldowania,
 • adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • adresu do doręczeń,
 • adresu dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • adresu przechowywania dokumentacji rachunkowej.

Wszelkie czynności wykonywane w CEIDG są BEZPŁATNE.

4. Dostawca mediów – zmianę danych adresowych należy zgłosić do właściwego dostawcy.

5. Banki – należy zgłosić zmianę adresu osobiście.

II. Jakie czynności podejmuje urząd w przypadku zmiany adresu:

Zawiadomienie o zmianie numeru porządkowego przekazywane jest “z urzędu” do:

 1. Właścicieli nieruchomości, których dotyczy zmiana,
 2. Urzędu Statystycznego,
 3. Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w celu ujawnienia zmiany w Ewidencji Gruntów i Budynków,
 4. Ewidencji ludności w Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim, gdzie “z urzędu” dokonywana jest zmiana adresu zameldowania mieszkańców posiadających meldunki na zmienionych adresach.

Jakie są koszty związane ze zmianą adresu:

1. Dowody osobiste – posiadacz ważnego dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od petenta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy.

2. Paszporty – zmiana adresu nie wpływa również na konieczność wymiany paszportów, gdyż zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 617) paszport nie zawiera adresu właściciela.

3. Tabliczki z nowym adresem – zgodnie z art. 47b ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052 ze zm):

 • właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w miejscu widocznym na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym, na której oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru,
 • w przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

4. Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane z wyrobieniem zdjęć do dokumentów (około 30 zł), zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam. Gmina w żadnym przypadku nie może zrekompensować tych kosztów.

5. Gmina zobowiązana jest zgodnie z art. 47a ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015, poz. 520 z późn.zm) do umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy oraz do prowadzenia i aktualizowania ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości. Gmina poniesie więc koszty wykonania i umieszczania nowych tabliczek informacyjnych oraz wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji gminnej.

 

 

Źródło.: Gmina Ustronie Morskie

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments