Budżet obywatelski, bo masz wpływ na Kołobrzeg

W środę 10 lipca odbyła się konferencja prasowa Prezydent Miasta Kołobrzeg Anny Mieczkowskiej, dotycząca Budżetu Obywatelskiego. Budżet Obywatelski na rok 2020 startuje pod hasłem “BO masz wpływ na Kołobrzeg”.


Podczas konferencji, w której udział wzięła również pełnomocnik prezydenta ds. budżetu obywatelskiego pani Joanna Pawlak, szczegółowo przedstawiona została idea Budżetu Obywatelskiego, oraz informacja jak zgłosić projekt i jak będzie przebiegać głosowanie. Zaprezentowany został również dokładny harmonogram czasowy. Budżet Obywatelski 2019, zagości w Kołobrzegu po raz trzeci. Dwie poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Dzięki nim udało się stworzyć m.in. taras widokowo – wypoczynkowy z zejściem na plażę zachodnią oraz Plac Trzech Pokoleń – miejsce rekreacji na Osiedlu Radzikowo.

Tegoroczny budżet wyniesie 1 mln złotych. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje projekty w dwóch kategoriach: infrastrukturalnej (budżet na projekty – 800 tysięcy złotych; limit dla jednego projektu 400 tysięcy złotych) oraz społecznej (budżet na projekty – 200 tysięcy złotych; limit dla jednego projektu 40 tysięcy złotych).

Jak powiedziała Prezydent Miasta Anna Mieczkowska “Szanowni Państwo. Zaplanowaliśmy szeroką kampanię informacyjną dotyczącą zarówno budżetu jak i zachęcającą mieszkańców do udziału w tej inicjatywie. Ja ze swojej strony gorąco zachęcam wszystkich – składajcie wnioski, głosujcie – Budżet Obywatelski – BO masz wpływ na Kołobrzeg”.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku:

 • 15 lipca – 30 sierpnia – zgłaszanie projektów,
 • do 27 września – weryfikacja projektów,
 • 2 października – publikacja wstępnych wyników weryfikacji projektów wraz z uzasadnieniem ocen negatywnych,
 • 3 – 9 października – składanie odwołań od negatywnej oceny (weryfikacji) projektów,
 • 21 października – losowanie numerów projektów do głosowania,
 • do 24 października – publikacja wykazów projektów, które poddane zostaną pod głosowanie,
 • 28 października – 12 listopada – głosowanie mieszkańców,
 • do 9 grudnia – weryfikacja i liczenie głosów,
 • do 13 grudnia – ogłoszenie wyników głosowania.

Jak zgłosić projekt?

 1. Zgłoszenie zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 jest bardzo proste.
 2. Propozycje projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłaszać wnioskodawca, który jest mieszkańcem Kołobrzegu.
 3. Wnioskodawca musi skonsultować swój pomysł z mieszkańcami Kołobrzegu i uzyskać poparcie projektu – zebrać podpisy od co najmniej 15 osób.
 4. Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy.
 5. Zgłoszenie propozycji projektu do budżetu obywatelskiego następuje na formularzu zgłoszeniowym.
  Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć czytelną listę osób popierających projekt. Formularze zgłoszenia jak i listy poparcia dostępne są na stronie www.bo.kolobrzeg.pl i w Biurze Obsługi Klienta.
 6. Do grupy osób popierających zgłoszony projekt, o której mowa w pkt 2, nie wlicza się wnioskodawcy.
 7. Wnioskodawca może zgłosić maksymalnie dwa projekty: jeden z kategorii infrastrukturalnej i jeden z kategorii społecznej.
 8. Mieszkaniec Kołobrzegu może poprzeć zgłoszenie dowolnej liczby projektów.
 9. W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba małoletnia na formularzu zgłoszeniowym należy uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego.
 10. Formularz zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego oraz w Biurze Obsługi Klienta.
 11. Wypełnione formularze zgłoszenia projektu wraz z wymaganymi załącznikami składa się w formie: papierowej osobiście w siedzibie Urzędu BOK, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg lub papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miasta w Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg.
 12. Formularze zgłoszeniowe propozycji projektów można składać w terminie od dnia 15 lipca 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r.
 13. Co należy wziąć pod uwagę pisząc projekt?

 

 • musi należeć do katalogu zadań własnych gminy,
 • musi być zgodny z przepisami prawa,
 • koszty realizacji projektu winny być oszacowane rzetelnie i kompleksowo,
 • jest możliwy do zrealizowania w ramach środków przeznaczonych na daną kategorię Budżetu Obywatelskiego,
  realizacja jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego,
 • jest ogólnodostępny,
 • jest zlokalizowany na nieruchomościach stanowiących mienie miasta, nie koliduje z obowiązującymi w Mieście planami i programami, w tym z planami zagospodarowania przestrzennego,przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, bądź też dla których miasto posiada opracowaną dokumentację techniczną lub podjęło działania w celu jej opracowania,
 • nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej.

14. Wnioskodawca zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny, zakupu sprzętu itp.
15. Przy określaniu szacunkowego kosztu brutto zadania można korzystać z cennika miejskiego.
16. Podczas etapu zgłaszania pomysłów Wnioskodawca ma prawo do konsultowania założeń i treści projektu z wydziałami Urzędu Miasta lub miejską jednostką organizacyjną w zakresie prawidłowego wypełnienia formularza, przybliżonych kosztów i lokalizacji projektowanych zadań, własności terenu, na którym przewiduje się realizację zadania.
17. W razie stwierdzenia braków formalnych Wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej o ich usunięcie w terminie 5 dni roboczych, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie projektu bez rozpoznania.
18. W przypadku negatywnego wyniku oceny formalnej Wnioskodawca zostanie o tym pisemnie powiadomiony. Ocena negatywna musi zawierać uzasadnienie.
19. Wnioskodawca ma prawo odwołać się od negatywnej oceny formalnej do Prezydenta Miasta, w terminie 5 dni roboczych. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 5 dni roboczych.
20. W przypadku pozytywnego wyniku oceny formalnej, projekt zostaje przekazany za pośrednictwem Prezydenta do oceny merytorycznej właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta.
21. Pamiętaj, aby nazwa projektu była zrozumiała i jasno określała projekt. Nazwa ta będzie eksponowana na liście projektów poddanych pod głosowanie.
22. Należy przemyśleć tekst, który wpisuje się w rubrykę “Skrócony opis projektu na stronę internetową” (do dyspozycji jest 500 znaków ze spacjami, co oznacza, że dłuższe opisy będą ucinane po osiągnięciu limitu znaków).

 

Fot. UM Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments