Segregacja odpadów – ważne informacje

Szanowni Mieszkańcy – czy na Państwa pojemnikach znajdowały się oznaczenia takie jak na zdjęciu? Do tej pory były one tylko informacją, że odpady zostały niewłaściwie posegregowane. Mieliście Państwo czas na ponowne ich posortowanie i następnym razem zostały one odebrane.

 

Zależało nam na tym, aby uchronić Państwa od konsekwencji, jednakże zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Art. 6ka) „W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta (….) oraz właściciela nieruchomości. Wójt (…) na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wójt (…) określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3”.

 

Co to oznacza?

Zgodnie z ustawą, w przypadku braku segregacji odbiorca odpadów oznacza Państwa pojemnik stosowną informacją, powiadamia o tym właściciela nieruchomości oraz Wójta. Następnie Wójt prowadzi postępowanie zakończone wydaniem decyzji naliczając opłatę podwyższoną, która wynosi 38,40 zł za m3 zużytej wody. Państwa odpady zostają niezwłocznie odebrane, jako odpady pozostałe po segregacji. Działania te są obligatoryjne i ustawa nie przewiduje zwolnienia z podwyższonej opłaty.

 

Szanowni Państwo!

Kolejny raz zwracamy się do Państwa z prośbą o właściwą segregację odpadów.

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane przestają być odpadem – stają się wartościowym surowcem. Za każdym razem, kiedy otwieramy szafkę pod zlewem, stajemy przed istotną decyzją: odzyskać czy zmarnować cenne surowce. Jeżeli oddzielimy odpady surowcowe od resztek jedzenia, to mają one szansę stać się nową ławką w parku, gazetą, watą szklaną czy rowerem. Segregacja odpadów to nadanie im drugiego życia. Poprawnie wyrzucony odpad stanowi cenny surowiec i jest wykorzystywany ponownie.
Po drugie, recykling sprawia, że dbamy o środowisko i naszą planetę. Oszczędzamy energię i zasoby naturalne, które są ograniczone.
Segregacja to także korzyść dla naszego portfela. Zmiany w prawie przewidują wysokie kary za złą segregację i wprowadziły narzędzia, kontroli wywozu odpadów.

Wniosek jest prosty – segregacja się opłaca!

 

 

Przy segregacji odpadów musimy pamiętać o pewnych wyjątkach. Pamiętajmy, aby dokładnie opróżniać opakowania przed wyrzuceniem i nie wyrzucać odpadów zatłuszczonych, zabrudzonych i pokrytych klejem. Ważne jest, aby zgniatać opakowania przed ich wyrzuceniem. Zgnieciona butelka to bowiem 80% więcej miejsca w pojemniku, mniej kursów pojazdów odbierających odpady i mniejsza emisja substancji do powietrza (redukcja emisji CO2).

 

Odpady niebezpieczne, do których zaliczają się między innymi: zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte żarówki i chemikalia oraz elektroodpady (sprzęt RTV i AGD) oddajemy w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach, aptekach i punktach selektywnej zbiórki odpadów – PSZOK Ustronie Morskie ul. Kołobrzeska 1b.

 

 

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie, w pojemnikach na odpady i przy nich nie wolno gromadzić: mebli, gruzu, sprzętu elektrycznego itp.

 

Rozwiązaniem jest skorzystanie z Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK, który bezpłatnie przyjmuje odpady z gospodarstw domowych, takie jak: meble i inne gabaryty (uwaga limit – 300kg/rok), sprzęt elektryczny, baterie i akumulatory, czysty gruz (limit 1000 kg), odpady zielone (trawa, liście), opony (5 szt/rok), odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (tj: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wybarwiania plam i opakowania po nich, zbiórki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, chemikalia, przepracowane oleje i inne), przeterminowane lekarstwa oraz posegregowany: papier, opakowania szklane, plastikowe i wielomateriałowe.

 

Korzystając z PSZOK należy pamiętać, że:

– oddawane odpady powinny być czyste (np. gruz bez styropianu, papy, sprzęt elektryczny powinien być kompletny);

– należy stosować się do uwag pracowników i regulaminu punktu;

– punkt przyjmuje bezpłatnie odpady z gospodarstw domowych

– aby przyspieszyć proces weryfikacji osoby uprawnionej do oddania odpadów, prosimy okazać pracownikowi PSZOKu aktualną informację dotyczącą płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Źródło: Urząd Gminy Ustronie Morskie

0 0 votes
Article Rating


Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments