Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu informuje, że do Starostwa Powiatowego wpłynęła oferta Fundacji Historii Kołobrzegu, Pamięci i Tożsamości Miasta z siedzibą w Kołobrzegu, na realizację zadania publicznego obejmującego zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

Zadanie będzie polegać na wydaniu książki pt. „19 Bateria Artylerii Stałej w Kołobrzegu” autorstwa Roberta Dziemby i Tomasza Łowkiewicza. Książka omawiać będzie historię budowy, eksploatacji i funkcjonowania po rozformowaniu tej fortyfikacji w 70 rocznicę rozpoczęcia tej inwestycji. Zadanie realizowane będzie na terenie Powiatu Kołobrzeskiego. Książka trafi do bibliotek na terenie Powiatu Kołobrzeskiego, a także do wybranych bibliotek akademickich. Zrealizowane zostanie również spotkanie autorskie z odbiorcami książki (o ile będzie to możliwe w warunkach stanu epidemii). Wydanych zostanie min. 300 egzemplarzy książki.

Wnioskowana kwota dofinansowania – 9 000,00 zł
Wkład własny deklarowany przez Fundację – 900,00 zł
Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057 z dnia 2020.06.18)) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do starostwa:
tel. 94 35 476 18 wew. 151
pocztą elektroniczną na adres: m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl

 

Źródło.: Powiat KołobrzeskiKomentarze

avatar