Dąbki SUP Race 2019 [FOTO]

Wspólnie ze szkołą Windsurfingu Wind4You, Centrum sportów wodnych w Dąbkach, Gminą Darłowo pod patronatem Polskiego Związku Kajakowego oraz Wielkopolskiego Związku Kajakowego organizujemy w dniach 31.08/01.09.2019 zawody na deskach z wiosłem – Dąbki SUP Race 2019. Weź udział w wyścigu na deskach z wiosłem i przyczyń się walnie do tworzenia Nowej dyscypliny kajakarstwa poprzez zostanie prekursorem supa w Polsce.

W ramach Uone SUPer weekend 2019, organizowanego w dniach 31.08-01.09.2019 roku przez firmę AT Road sp. z o. o. właściciela marki Uone, Szkołę Windsurfingu Wind4You, Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, Stowarzyszenie sUpONE przy wsparciu Polski Związek Kajakowy/Polish Canoe Federation oraz Wielkopolski Związek Kajakowy, a także szeregu sponsorów, pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych w wieku od 12 do 80+ lat na bezprecedensowe zawody i zabawę na deskach z wiosłem.

Zawody odbędą się w dwóch kategoriach Pro i Amator na dwóch dystansach:

• długi dystans: start od plaży Szkoły Windsurfingu Wind4You z metą w Centrum Sportów Wodnych Dąbki oddaloną o 3000 m od brzegu,
• wyścig techniczny: odbywający się przy plaży Szkoły Windsurginu Wind4You z nawrotami pomiędzy bojami, długość wyścigu 500 m.

REGULAMIN DĄBKI SUP RACE 2019

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem „Dąbki SUP Race 2019” jest: AT Road spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz stowarzyszenie sUpONE z siedzibą w Utracie.

II. TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU

1. Wyścig odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2019 roku w szkole windsrufingu Wind4you, ul. Glęźnowo 57, 76-156 Dąbki.
2. Biuro organizatora znajdować się będzie w szkole windsurfingu Wind4you, ul. Glęźnowo 57, 76-156 Dąbki.

III. CELE

1. Wspieranie i upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia, w szczególności wśród mieszkańców Powiatu Sławieńskiego, Gminy Darłowo
2. Promocja dyscypliny sup.
3. Popularyzacja różnych form aktywności ruchowej, w tym promocja aktywności na deskach sup.
4. Integracja środowiska lokalnego.

IV. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT

1. Dąbki SUP Race odbywa się w ramach Uone SUPer weekend organizowanego przez AT Road. sp. z o. o. właściciela marki Uone, Szkołę Windsurfingu Wind4You, Centrum Sportów Wodnych Dąbki, Stowarzyszenie sUpONE przy wsparciu Polskiego Związku Kajakowego oraz Wielkopolskiego Związku Kajakowego, a także szeregu sponsorów
2. Komisję sędziowską powołuje organizator regat.
3. Zebranie delegatów i sędziów odbędzie się w szkole windsurfingu Wind4you, ul. Glęźnowo 57, 76-156 Dąbki w dniu regat tj. 31 sierpnia 2019 r. o godzinie 9:30.
4. Ostateczny program regat będzie podany publicznej wiadomości na odprawie dla zawodników, przed startem o godzinie 10:00.

V. PROGRAM REGAT

1. Wyścig techniczny
a. Dystans – 500 metrów.
b. Kategoria kobiet amator – zbiórka na plaży szkoły windsurfingu WInd4You godzina 10:15 – rozgrzewka. Start wyścigu lub wyścigów w zależności od ilości zawodniczek od godziny 10:30.
c. Kategoria kobiet Pro zbiórka na plaży szkoły windsurfingu WInd4You godzina 10:45 – rozgrzewka. Start wyścigu lub wyścigów w zależności od ilości zawodniczek od godziny 11:00.
d. Kategoria mężczyzn amator – zbiórka na plaży szkoły windsurfingu WInd4You godzina 11:15 – rozgrzewka. Start wyścigu lub wyścigów w zależności od ilości zawodników od godziny 11:30.
e. Kategoria mężczyzn Pro – zbiórka na plaży szkoły windsurfingu WInd4You godzina 11:45 – rozgrzewka. Start wyścigu lub wyścigów w zależności od ilości zawodników od godziny 12:00.
f. W każdym wyścigu technicznym może wystartować nie więcej niż 15 zawodników.
g. W przypadku większej ilości organizator zastrzega sobie prawo do organizacji przedbiegów eliminacyjnych tj. wyścigów kwalifikacyjnych oraz wyścigu finałowego. Informacje zostaną podane przed zawodami po weryfikacji ilości uczestników.
h. Pozycje zajęte przez zawodników w wyścigu technicznym będą brane pod uwagę przy ustawianiu zawodników na linii wyścigu długiego, zgodnie z zasadą pierwszy rząd utworzą kobiety w kolejności, którą zajmą w wyścigu krótkim, a kolejne rzędy po 10 zawodników utworzą mężczyźni zgodnie z lokatami zajętymi w wyścigu technicznym przy czym pierwszeństwo będą miały kategorie PRO.

2. Wyścig długi
a. Dystans – 3000 metrów.
b. Zbiórka na plaży godzina 13:30. Rozgrzewka.
c. Start wspólny godzina 14:00. Przy czym kobiety startować będą z 5 minutową bonifikatą czasową.
3. Dekoracje zwycięzców oraz rozdanie nagród odbędą się bezpośrednio po ukończeniu całych zawodów na terenie Centrum sportów wodnych Dąbki. Około godziny 16.30 przewidziane jest zamknięcie regat.

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Każdy zawodnik, który chce wziąć udział w Dąbki SUP Race 2019 ma obowiązek zarejestrować swój udział nie później niż do 30 sierpnia 2019(do godz. 24:00) drogą elektroniczną lub w dniu zawodów w biurze organizatora do godziny 9:00.
2. Warunkiem zarejestrowania jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej, a także przesłanie potwierdzenia przelewu oraz wypełnionego formularza na adres e-mail: uone@road24.pl.
3. W Dąbki SUP Race mogą brać udział zawodnicy pełnoletni, nie posiadający licencji (także osoby z zagranicy) po uprzednim podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach.
4. Osoby, które w dniu wyścigu nie osiągnęły pełnoletniości zobowiązane są dodatkowo do posiadania pozwolenia na udział z podpisem oraz numerem PESEL rodzica lub prawnych opiekunów.
5. Podczas weryfikacji zawodnicy otrzymają numer startowy, który należy umieścić w widocznym miejscu, wskazanym przez organizatora.
6. Klasyfikowani będą wszyscy zawodnicy, którzy będą płynąć w pozycji stojącej na deskach sup o konstrukcji jak poniżej:
– kategoria pro deski sup dowolnej konstrukcji o długości do 14’ – 427 cm.
– kategoria amator deski sup o konstrukcji pompowanej o długości do 14′ – 427 cm. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia pompowanej deski sup marki Uone na zawody (uwaga, liczba desek ograniczona).
7. Do zawodów przystąpić mogą jedynie osoby umiejące pływać posiadające kamizelki ratunkowe, które zostaną zapewnione przez organizatora. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za następstwa spowodowane zatajeniem braku umiejętności pływania przez uczestnika zawodów.
8. Osoby, których stan będzie wskazywał na obecność alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną dopuszczone do udziału w zawodach.
9. Każdy uczestnik musi wziąć udział w odprawie przed zawodami, na której zostanie poinformowany o warunkach oraz zagrożeniach panujących na akwenie, zasadach bezpieczeństwa, sposobem bezpiecznego użytkowania sprzętu SUP oraz szczegółowych zasadach rywalizacji podczas zawodów.
10. Uczestnicy nie stosujący się do zasad bezpieczeństwa, szczegółowych zasad rywalizacji, nie wykonujący zaleceń sędziów, obsługi oraz ratowników, a także osoby wykorzystujące powierzony im sprzęt niezgodnie z jego przeznaczeniem zostaną wyłączeni z dalszego uczestnictwa w zawodach, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz wypadki losowe spowodowane ich niewłaściwym zachowaniem.
11. Poprzez dokonanie rejestracji do zawodów uczestnicy akceptują obowiązujący regulamin.
12. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:
a. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom Organizatora egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,
c. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
d. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
e. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach, emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, publikowanie zdjęć.
13. Rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w pkt. 13 powyżej odbywa się w oparciu o zezwolenie, o którym mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zezwolenie jest udzielone przez Uczestnika poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
14. Zezwolenie udzielone przez Uczestnika w powyższy sposób jest oświadczeniem woli wyrażonym w rozumieniu art. 60 k.c. w związku z art. 81 ust. 1 zd. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych. Oświadczenie woli – zezwolenie nie może być swobodnie cofnięte po wyrażeniu i zrealizowaniu Wydarzenia, gdyż zgodnie z art. 61 § 1 zd. 2 k.c. odwołanie oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.
15. Przetwarzanie wizerunku Uczestnika nie narusza przepisów RODO i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym: „Przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”.

VII. ZGŁOSZENIA DO REGAT – UDZIAŁ W DĄBKI SUP
RACE

1. Zgłoszenia do regat dokonujemy wysyłając e-mail na adres: uone@road24.pl lub poprzez formularz kontaktowy http://u1.net.pl/kontakt.html w terminie do 30 sierpnia 2019 r. – do godziny 24:00.
2. Dla wszystkich zawodników, którzy nie zdążą zarejestrować drogą elektroniczną organizatorzy przewidzieli możliwość rejestracji na miejscu w dniu zawodów do godziny 9:00. Organizatorzy Dąbki SUP Race 2019 nie gwarantują możliwości udziału w zawodach w przypadku rejestracji po wyznaczonym terminie.

VIII. WPISOWE DO REGAT – UDZIAŁ W DĄBKI SUP RACE

1. Wpisowe należy dokonać przelewem na konto 63 2490 0005 0000 4530 5303 6026 Stowarzyszenie sUpONE , ul. Łąkowa 2a, 63-041 Utrata.
2. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz słowo Dąbki SUP
3. Wysokość opłaty startowej – 50 złotych (kategoria amator), 80 złotych (kategoria pro),
4. Dodatkowe koszty startu: wypożyczenie deski SUP – 20zł.
5. W ramach opłaty wpisowej każdy zawodnik otrzyma upominki od sponsorów, koszulkę startową bon na napój i ciepły posiłek oraz darmowy dostęp do wszelkich atrakcji przewidzianych przez organizatorów, mi. in zabawa na pompowanej, wodnej zjeżdżalni.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

1. Nagrody:
a. Każdy zawodnik, który stanie na podium zawodów otrzyma pamiątkowy medal, a zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają pamiątkowe puchary.
b. Wyścig długi 3000 m – nagrody ufundowane przez sponsorów.
c. Wyścig techniczny 500 m – nagrody ufundowane przez sponsorów.
d. Wszyscy zawodnicy biorący udział w Dąbki SUP Race będą uprawnieni do wzięcia udziału w losowaniu dodatkowych, równie cennych nagród.
2. Sponsorzy zostaną podani do publicznej wiadomości do dnia 30 sierpnia 2019 roku.
3. Pytania dotyczące udziału w Dąbki SUP Race prosimy kierować mailem na adres:uone@road24.pl

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informujemy, że Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:
1. administratorem Państwa danych osobowych jest firma AT Road spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
2. Państwa dane osobowe gromadzone i przetwarzane będą w celach związanym z realizacją Dąbki SUP Race 2019 oraz marketingowych i reklamowych;
3. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
4. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pracownika narusza postanowienia RODO.
5. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych udziałem w Dąbki SUP Race 2019.

 

0 0 votes
Article Rating


guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments