2020.12.15. XXII sesja Rady Powiatu w Kołobrzegu

XXII sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu. 15 grudnia 2020 roku, godz. 10.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie protokołu Nr XXI/20 z poprzedniej sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu.
 • Przyjęcie budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2021 rok:
  a) omówienie przez Zarząd Powiatu projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami – Nr druku 162,
  b) przedstawienie opinii komisji właściwej do spraw budżetu,
  c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji właściwej do spraw budżetu,
  e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kołobrzeskiego na lata 2021–2027 – Nr druku 163 (odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej).
 • Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2020 rok – Nr druku 167
  b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kołobrzeskiego na lata 2020-2027 – Nr druku 168
  c) w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 – Nr druku 169
  d) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Kołobrzegu na 2021 rok – Nr druku 170
  e) w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kołobrzegu na 2021 rok – Nr druku 171
  f) w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kołobrzegu na 2021 rok – Nr druku 172
 • Sprawozdanie Starosty Kołobrzeskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 • Sprawozdanie Starosty Kołobrzeskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli.
 • Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za 2020 rok.
 • Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca złożonych interpelacji przez radnych i udzielonych na nie odpowiedzi.
 • Interpelacje radnych.
 • Zapytania radnych.
 • Wnioski radnych.
 • Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 • Oświadczenia radnych.
 • Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Kołobrzegu
Ryszard Szufel

 

 

projekty uchwał opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

Źródło.: Powiat KołobrzeskiKomentarze

avatar